Eerdere lezingen 2009 – 2010

2009
08-02-2009 - "Mens- en Godsbeeld in de Gnostiek" : Bram Moerland
Bram Moerland is een autoriteit op het gebied van de gnostiek. Hij heeft vele publicaties daaraan gewijd o.m. ‘Schatgraven in Thomas’ waarin hij een toelichting geeft bij het Thomas Evangelie. Ook verzorgt hij cursussen over de gnostiek.
Er is een groeiende behoefte aan religie en spiritualiteit. Mensen zoeken daarin hun eigen weg. De gnostiek is een christelijke stroming die teruggaat tot de eerste eeuwen van onze jaartelling. De leer werd in die tijd door de kerk van Rome fel bestreden. Gnosis betekent in het Grieks ‘kennis’ en betekent hier kennis van de ware aard van de mens en ook kennis van de ware aard van de werkelijkheid.
Kernthema is, dat de mens vergeten is wie hij werkelijk is.
Wat leert de gnostiek ons over onze werkelijkheid? Hoe ziet de gnostiek de mens en hoe god? Wat is de betekenis van de gnostiek voor de moderne religieuze mens?
08-03-2009 - "Vrouwenemancipatie, mannenemancipatie en spiritualiteit" ; Lisette Thooft
Drs. Lisette Thooft, publiciste en mythosoof, is redacteur van opinieblad VolZin en verzorgt colleges bij het Hovo-onderwijs aan de Erasmus-universiteit.
Na de matriarchale samenleving in de prehistorie (met de moedergodin als aanbeden god) is er een patriarchale cultuur gekomen, gekenmerkt door machtstructuur.
In haar boeken en promotieonderzoek wijst zij op de emancipatie naar een spirituele kant van de liefde. Het is noodzakelijk om de “draak” in elke vrouw en de “robot” in de ziel van elke man onschadelijk te maken.
Hoe kunnen mannen en vrouwen hun energie verenigen en tegelijkertijd zichzelf blijven?
Hoe kan het mannelijke begrip “vrijheid” met het vrouwelijke begrip “liefde” samengaan?
19-04-2009 - "De betekenis van de bijna-dood-ervaring": Marga van Lennep-Kernkamp en Bob Coppes
Het afgelopen jaar is er veel media-aandacht geweest rond Bijna Dood Ervaringen (BDE-en), naar aanleiding van het boek Eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel.
Het blijkt dat mensen die klinisch dood zijn, tóch bewustzijnservaringen hebben. De BDE-en geven inzicht in wat er gedurende de eerste ogenblikken na onze dood gebeurt. De ervaringen lijken een boodschap te bevatten over wat we met ons leven zouden moeten doen en wat niet.
Marga van Lennep-Kernkamp zal vertellen over haar eigen ervaring, over haar leven ervoor én haar leven erna.
Bob Coppes zal aangeven dat deze ervaringen echt zijn en dat een onafhankelijk bewustzijn buiten ons lichaam mogelijk is. Hij zal o.a. de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek aan de orde stellen en ingaan op het bestaan van zowel positieve als ook negatieve ervaringen. Hij is gepromoveerd als econoom, is beleidsmedewerker bij een bank en schrijver van het boek Bijna-dood ervaringen en wereldreligies.
15-11-2009 - "Mogen we u een mooie streek leveren? Duurzaam ondernemen en duurzame voedselvoorziening": Paul Bos.
Paul Bos (1960) groeide op in de Haarlemmermeerpolder, zijn ouders hadden daar een gemengd bedrijf, en na een snelle marketingcarrière besloot hij in 1999 alsnog de boerderij van zijn ouders over te nemen. Hij heeft nu onder de rook van Schiphol een schaapskudde die hij aanbiedt als aaibare en eetbare maaimachine, hij organiseert inspiratiebijeenkomsten voor overheden en bedrijven over natuurlijke groei en ontwikkeling, en werkt in een nieuwe coöperatie met collega-boeren aan intelligente verbindingen tussen stad en land. Ook is Paul lid en regiospinner voor de stichting Urgenda.
13-12-2009 - "Wat is een duurzame econimie?" : Hans Opschoor.
Prof. dr. Hans Opschoor is een autoriteit op het gebied van de milieu– en ontwikkelingseconomie. Hij is lid van de VN-Commissie voor Ontwikkelingsbeleid, voormalig rector en hoogleraar aan het Institute of Social Studies en voormalig hoogleraar aan de VU.
Wat is een duurzame economie? Hoe kunnen we mondiaal de milieuproblemen, de toenemende ongelijkheid, de armoede en de veiligheid aanpakken? Hoe kunnen we productie- en consumptiepatronen duurzaam maken?
2010
10-01-2010 - "het Soefisme": H.J. Witteveen
Dr. H.J. Witteveen , economisch adviseur en vicepresident van de Internationale Soefi beweging, voormalig minister van Financiën en voormalig directeur van het Internationale Monetaire Fonds.
Het Soefisme is zowel heel oud als heel nieuw! Het is bekend door de mystieke scholen, de Soefi-orders in de islamitische wereld, die gericht zijn op innerlijke beleving van het goddelijke. Die beleving kwam al voor in de oude Egyptische mysteriën.
In de 20ste eeuw heeft Hazrat Inayat Khan, de grote Indiase mysticus en musicus, een nieuwe vorm van universeel soefisme naar onze westelijke wereld gebracht.
Hij maakte duidelijk, dat de essentie van alle grote religies dezelfde is : innerlijke beleving van het contact met het ene al doordringende licht en leven waaraan mensen de naam God, Allah of Ahura Mazda of nog andere namen hebben gegeven!
Die goddelijke vonk in ons wordt echter telkens weer verduisterd en overdekt door alle indrukken van de uiterlijke, materiële wereld waar wij voortdurend mee bezig zijn en waarvan we ons afhankelijk voelen.
De Soefi-gedachte is een aanzet om dagelijks leven en religie met elkaar te verbinden, opdat ieder daad mag worden gedragen door de geest en spirituele vrucht voortbrengt.
14-02-2010 - "Gnostische opvattingen over meditatie en spiritualiteit" : Aleid Schilder
Drs. Aleid Schilder is bekend geworden door haar eerste boek, 'Hulpeloos maar schuldig', over het verband tussen geloof en depressie. In haar columns in Trouw schreef zij over wat zij beschouwt als de grondfout van het christendom: het scheidingsdenken, o.a. tussen God en mens. Dat leverde haar de titel ‘moderne gnostica’ op.
Gnosis, 'innerlijke kennis', heeft als kenmerk dat wie zichzelf kent het Al kent. Alles is Eén, dus ook God en mens. Gnostici worden gezien als mystici, die, soms via meditatie, de eenheid van alles ervaren. Dat is, volgens Aleid Schilder, de ware spiritualiteit.
In deze tijd zijn meditatie en zogenaamde spiritualiteit 'in'. Helaas is er veel kaf onder het koren. In haar vorig jaar uitgekomen boek 'Spiritueel misbruik' stelt zij gevaarlijke praktijken bij 'New Age’, paragnosten en sekten aan de orde.
Werkelijke spiritualiteit is gnostisch, en kenmerkt zich door eenvoud en eerbied. Leven in het nu, vertrouwen, beseffen dat God in ons woont, aanvaarden dat alles is zoals het is.
Meditatie en bepaalde (therapeutische) methoden kunnen helpen deze spiritualiteit te ervaren en jezelf te leren kennen en aanvaarden. Daardoor besef je ook dat iedereen gelijkwaardig is en straal je compassie en positieve energie naar de wereld uit. Centraal staat aandacht, ook voor de natuur. Het is ook de enige manier om deze planeet voor ondergang te behoeden.
21-03-2010 - "W!J - verbindt de verschillen" : Manuela Kalsky
Dr. Manuela Kalsky, theologe, directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en hoofdredacteur van W!J.
Hoe vinden we een ‘nieuw wij’ in Nederland? Een ‘wi j’ waarin mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden zich thuis voelen? Doel is de wij/zij tegenstelling te overbruggen, zonder daarbij de onderlinge verschillen uit het oog te verliezen en problemen te ontkennen. Een statische opvatting van identiteit die mensen binnen een of-of-schema in 'autochtoon' en 'allochtoon' indeelt past niet in een dynamisch geworden wereld. Een meervoudige culturele en religieuze identiteit toelaten, betekent ruimte maken voor een denken in en-en, waarin verschillen als een verrijking worden gezien. In het W!J-project gaat het uiteindelijk om het goede leven voor állen in Nederland.
25-04-2010 - "De scheppende mens - het belang van creativiteit voor de ontwikkeling van de psyche, de maatschappij en de religie” : Bart-Jan Schokking
Mr. Drs. Bart-Jan Schokking , filosoof, componist en organisatieadviseur.
Hoewel bureaucratische regelsystemen steeds meer domeinen in onze leefwereld voor zich opeisen, hoe langer hoe meer volgens vaste protocollen wordt gewerkt en elke vierkante meter en elke minuut in Nederland gepland is – ondanks deze almaar toenemende regulering van ons leven zien we tegelijk dat er in de samenleving een ongekende creativiteit opborrelt. Uit een schatting blijkt dat in Nederland ongeveer 100.000 mensen bezig zijn een boek te schrijven; nog meer mensen maken muziek in een bandje, schilderen of koken als een chef kok. En inmiddels hebben 640.000 ZZP-ers, 10% van de beroepsbevolking, hun vaste dienstverband opgezegd en zijn voor zichzelf begonnen.
Waar komt deze overal opborrelende drang naar schepping en creativiteit vandaan? Hoe houdt die stand tegen de oprukkende regelsystemen? Wat betekent dit voor onszelf en voor de samenleving?
Bart-Jan Schokking zal aan de hand van enkele filosofen een mensbeeld schetsen, waarin een positieve invulling wordt gegeven aan de creatieve mens en zijn betekenis voor ons, voor de samenleving en voor de religie. Daarna zal in de vorm van een interactieve discussie met het publiek worden gesproken over de vraag hoe wij deze vorm kunnen geven in ons dagelijks leven in weerwil van de toenemende regulering.
Print Friendly, PDF & Email